HPケア履歴

2012年12月7日:板皮類の顎・歯に関する新情報に基づき、2章関連箇

 所加筆

2012年11月28日:棘魚類肺保持情報に基づき関連箇所修正

2012年11月23日:明朝文字をゴシック体化

2012年11月8日:HP原本完成

2012年10月17日:HP作成開始